node/106769

Gebruiksvoorwaarden

Deze licentieovereenkomst is voor gebruik van de bètatestomgeving van de TermBeheerder en leidt niet automatisch tot een licentie voor de productieomgeving.

  1. Gebruiker heeft het recht om de TermBeheerder te gebruiken voor het beheren, beschrijven en ontsluiten van eigen terminologiecollecties. De digitale omgeving, software en functionaliteit worden door de Licentieverlener beschikbaar gesteld. De inhoud van de termbank(en) is voor rekening van de gebruiker. Licentieverlener garandeert dat zij geen misbruik van data van Gebruiker maakt. Gebruiker kan als Termbankbeheerder andere gebruikers rechten geven op de eigen termbank(en). Gebruiker is zich ervan bewust dat bij het aanmaken van een publieke termbank de inhoud zichtbaar is voor niet ingelogde gebruikers.
  2. Alle (intellectuele eigendoms)rechten op de TermBeheerder berusten bij de Licentieverlener. Licentieverlener verleent Gebruiker het recht de TermBeheerder te gebruiken, onder de voorwaarden omschreven in deze overeenkomst, welke voorwaarden Gebruiker door het in gebruik nemen van de TermBeheerder aanvaardt.
  3. Gebruiker heeft het recht om de TermBeheerder te gebruiken voor eigen gebruik, voor wetenschappelijk onderzoek en voor de ondersteuning van het door gebruiker gegeven onderwijs.
  4. Gebruiker mag de omgeving van de TermBeheerder niet reproduceren, verveelvoudigen, openbaar maken of hergebruiken. Ook mag Gebruiker op basis van de TermBeheerder geen afgeleide producten vervaardigen of beschikbaar stellen aan derden.
  5. Indien Gebruiker in welk onderdeel dan ook van de TermBeheerder fouten (bugs), onvolkomenheden, inconsequenties etc. aantreft of gebruikswensen heeft, wordt Gebruiker verzocht die aan Licentieverlener elektronisch te melden.
  6. Gebruiker erkent dat Licentieverlener de TermBeheerder aan Gebruiker in gebruik geeft zonder enige vorm van garantie dat de TermBeheerder of een gedeelte ervan voor bepaalde specifieke doeleinden kan worden gebruikt of vrij is van fouten, onvolkomenheden of gebreken. Gebruiker zal Licentieverlener niet aansprakelijk stellen voor schade als het gevolg van het gebruik van de TermBeheerder, het (tijdelijk) onvermogen van de TermBeheerder gebruik te maken of het verlies van gegevens of voor schade als gevolg van fouten, onvolkomenheden, beperkingen of gebreken in de TermBeheerder.
  7. De rechten die in deze overeenkomst aan Gebruiker zijn verleend, zijn niet overdraagbaar. Gebruiker heeft niet het recht de door deze overeenkomst verleende licentie in sublicentie te geven.
  8. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Den Haag.